GRUDI

Pectoralis major, Pectoralis minor, Subclavius, Intecostales, seratus anterior, Transversus thoracis

Pectoralis Major
Veliki grudni mišić
slika-tela

pozicija:

Površinski na grudnom košu, levo i desno od grudne kosti, a ispod ključne kosti, do prvih pet ili šest rebarnih hrskavica i gornjeg dela pravog trbušnog mišića.

 

funkcija / napomena:

Privodi ruku telu sa strane i odozgo na dole, obrće ruku unutra i podiže je napred zajedno sa m. deltoideus.

slika-misica
Pectoralis Minor
Mali grudni mišić
slika-tela

pozicija:

Ispod (po dubini) velikog grudnog mišića.

 

funkcija / napomena:

Povlači rame napred i na dole. Deluje i kao pomoćni udisač.

slika-misica
Serratus Anterior
Predni zupčasti mišić
slika-tela

pozicija:

Na bočnoj strani rebara do unutrašnje ivice lopatice.

 

funkcija / napomena:

Pomera lopaticu napred i obrće je oko uzdužne osovine. Deluje i kao udisač.

slika-misica
Intercostales
Međurebarni mišići
slika-tela

pozicija:

Popunjavaju medjurebarni prostor od grudne kosti do rebarnih uglova.

 

funkcija / napomena:

Utiču na menjanje obima grudnog koša i tako učestvuju u procesu udisaja i izdisaja. Postoje spoljni i unutrašnji međurebarni mišići.

slika-misica
Transversus Thoracis
Poprečni grudni mišić
slika-tela

pozicija:

Od donjeg kraja unutrasnje strane grudne kosti do zadnje strane (2 - 6) rebarne hrskavice.
 

funkcija / napomena:

Učestvuje u funkci izdisanja.

slika-misica
Subclavius
Podključni mišić
slika-tela

pozicija:

Ispod ključne kosti.

 

funkcija / napomena:

Veza grudno-ključnog zgloba. Obara spoljni deo ključne kosti i fiksira je ka prvom rebru.

slika-misica

LEĐA

Latissimus dorsi, Rhomboideus, Trapezius, Erector spinae, Levator scapulae

Latissimus dorsi
Široki leđni mišić
slika-tela

pozicija:

Pripaja se na rtnim nastavcima (završeci pršljenova) kičme od krsnog i bedrenog grebena duž kičme i preklapa sa donjim uglom trapezijusa, a na drugoj strani vezuje se odmah ispod glave nadlaktice sa unutrašnje strane.

 

funkcija / napomena:

Privlači ruku telu, vrši unutrašnju rotaciju nadlaktice i pomaže i opružanju kičme. Pomoćni udisač i snažni izdisač.

slika-misica
Rhomboideus
Romboidni mišić
slika-tela

pozicija:

Vezuje unutrašnu ivicu lopatice sa završecima kičmenih pršljenova. Nalazi se ispod (po dubini) trapezijusa.

 

funkcija / napomena:

Povlači lopaticu naviše i unutra ka kičmi.

slika-misica
Trapezius
Trapezasti mišić
slika-tela

pozicija:

Od kraja potiljačne kosti sa strane do ramena, trouglasto se spušta unutrašnjom stranom lopatice duž rtnih nastavaka do polovine kičmenog stuba.

 

funkcija / napomena:

Gornji deo: podiže rame, vuče vrat u levu i desnu stranu i opruža ga nazad.

Srednji deo: vuče ramena nazad.

Ostalo: stabilizuje i obrće lopaticu oko uzdužne ose.

slika-misica
Erector spinae (trunci)
Uspravljač kičme
slika-tela

pozicija:

Celom dužinom kičme s obe strane rtnih nastavaka kičmenih pršljenova.

 

funkcija / napomena:

Opruža kičmu i vrat obostranom kontrakcijom. Jednostrano vrši bočne otklone kičme. Ima tri mišića spojenih u celinu.

slika-misica
Levator scapulae
Podizač lopatice
slika-tela

pozicija:

Povezuje gornju unutrašnju ivicu lopatice sa spoljnom stranom vratnog dela kičme.

 

funkcija / napomena:

Povlači lopaticu na gore i napred. Bočno pregiba vrat (jednostrana kontrakcija), obostrano - opruža vrat.

slika-misica

DONJI DEO LEĐA

Quadratus lumborum, (Erector spinae), (Latissimus dorsi)

Quadratus lumborum
Četvorougaoni slabinski mišić
slika-tela

pozicija:

Povezuje bedreni greben karlice sa dvanaestim rebrom i bočnim nastavcima kičmenih pršljenova u visini lumbalnog dela.

 

funkcija / napomena:

Pomaže pri bočnom otklonu, savijanju trupa u slabinskom delu.

slika-misica

RAMENA

Deltoideus anterior, Deltoideus posterior, Deltoidus lateralis, Teres major, Teres minor, Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis

Deltoideus
Deltasti mišić
slika-tela

pozicija:

Pokriva rameni zglob spreda, spolja i nazad.

 

funkcija / napomena:

Odvodi ruku u stranu do horizontale, podiže ruku napred i nazad, rotira nadlakticu spolja i unutra. Ima tri lože (dela): prednju, spoljnu i zadnju..

slika-misica
Teres Major
Veliki obli mišić
slika-tela

pozicija:

Od donjeg ugla lopatice do unutrašnje gornje strane kosti nadlaktice.

 

funkcija / napomena:

Privodilac i unutrašnji rotator nadlaktice. Povlači ruku unazad.

slika-misica
Teres Minor
Mali obli mišić
slika-tela

pozicija:

Od spoljašnje ivice lopatice do ispod same gornje glave nadlaktične kosti spolja.

 

funkcija / napomena:

Privodilac i spoljašnji rotator nadlaktice.

slika-misica
Supraspinatus
Nadgrebeni mišić
slika-tela

pozicija:

Na gornjoj strani lopatice u nadgrebenoj jami.

 

funkcija / napomena:

Pomoćni odvodilac nadlaktice u polje. Fiksira glavu nadlaktične kosti u zglobnoj čašici.

slika-misica
Infraspinatus
Podgrebeni mišić
slika-tela

pozicija:

Pokriva lopaticu sa zadnje strane ispod grebena.

 

funkcija / napomena:

Spoljašnji rotator nadlaktice.

slika-misica
Subscapularis
Podlopatični mišić
slika-tela

pozicija:

Zauzima veliki deo površine na unutrasnjoj strani lopatice.

 

funkcija / napomena:

Unutrašnji rotator nadlaktice.

slika-misica

RUKE / nadlaktica

Biceps brachii, Triceps brachii, Coracobrachialis, Brachialis

Biceps brachii
Dvoglavi mišić nadlakta
slika-tela

pozicija:

Prednja strana nadlaktice.

 

funkcija / napomena:

Pregibač podlaktice, vrši spoljnu rotaciju podlaktice, pomoćni pregibač u zglobu ramena. Gornji deo mišića je sa dve odvojene tetive, a donji deo sa jednom zajedničkom.

slika-misica
Triceps brachii
Troglavi mišić nadlakta
slika-tela

pozicija:

Zadnja strana nadlaktice.

 

funkcija / napomena:

Opružač podlaktice, pomoćni opružač nadlaktice u zglobu ramena.

slika-misica
Coracobrachialis
Kljunastonadlaktni mišić
slika-tela

pozicija:

Spaja unutrašnju sredinu nadlaktice s prednjim kljunom lopatice.

 

funkcija / napomena:

Podiže nadlakticu ispred tela i vrši privlačenje iste.

slika-misica
Brachialis
Nadlaktni mišić
slika-tela

pozicija:

Ispod biceps brachii na donjoj polovini nadlaktne kosti i završava ce na gornjoj strani unutrašnje kosti podlakta.

 

funkcija / napomena:

Pomagač biceps brachii u pregibanju podlaktice.

slika-misica

RUKE / podlaktica

Brachioradialis,

Brachioradialis
Nadlaktičnopalčani mišić
slika-tela

pozicija:

Spoljna gornja strana podlaktice.

 

funkcija / napomena:

Pregibač podlaktice, pomoćni supinator šake - okreće je u spolja.

slika-misica

TRBUH

Rectus abdominis, Obliques (externus i internus), transversus abdominis

Rectus abdominis
Pravi trbušni mišić
slika-tela

pozicija:

Prati centralni liniju trbuha od vrha grudne kosti do preponske kosti.

 

funkcija / napomena:

Pregiba grudni koš prema karlici i obrnuto.

slika-misica
Obliquus externus abdominis
Spoljni kosi trbušni mišić
slika-tela

pozicija:

Spolja bočno na trbušnom zidu.

 

funkcija / napomena:

Vrši rotaciju trupa u suprotnu stranu, jednostrano savija kičmu bočno, obostrano pomaže u savijanju kičme napred.

slika-misica
Obliquus internus abdominis
Unutrašnji kosi trbušni mišić
slika-tela

pozicija:

Unutra bočno (srednji sloj) na trbušnom zidu ispod obliques externus.

 

funkcija / napomena:

Rotira trup u istu stranu, a istovremenim angažovanjem, pregiba trup prema napred. Pomaže radu dijafragme.

slika-misica
Transversus abdominis
Poprečni trbušni mišić
slika-tela

pozicija:

Unutra bočno (najdublji sloj) na trbušnom zidu ispod obliques internus.

 

funkcija / napomena:

Pomaže pri izdisaju.

slika-misica

NOGE NATKOLENICA

PREDNJA LOŽA

Gluteus maximus, Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae, Iliopsoas, (Psoas major)

Quadriceps femoris
Četvoroglavi mišić buta
slika-tela

pozicija:

Na butini spreda, od čašice kolena prema karlici.

 

funkcija / napomena:

Ima četiri mišića spojenih u jednu ložu. Zajedničkom kontrakcijom opruža potkolenicu, pomoćni pregibač u zglobu kuka.

slika-misica
Sartorius
Terzijski (krojački) mišić
slika-tela

pozicija:

Gornji deo mišića polazi sa spoljnog bočnog grebena karlice, zatim prelazi preko qudricepsa i završava na gornjoj unutrašnjoj strani (potkolenice) kondila golenjače.

 

funkcija / napomena:

Najduži je mišić. U zglobu kuka vrši pregibanje, spoljnu rotaciju i slab je odvodilac butne kosti. U zglobu kolena vrši pregibanje i unutrašnju rotaciju.

slika-misica

NOGE NATKOLENICA

ZADNJA LOŽA

Quadriceps femoris, Gluteus maximus, Gluteus medius, Gluteus minimus, Biceps femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Tensor fasciae latae, Iliopsoas, (Psoas major) Sartorius, Aductor magnus, Aductor longus, Aductor brevis, Pectineus, Gracilis

Biceps femoris
Dvoglavi mišić buta
slika-tela

pozicija:

Sa zadnje strane buta od sedalne kvrge na karlici (duga glava) i od srednjeg dela butne kosti (kratka glava) do gornjeg spoljnjeg dela potkolenice (lisnjače).

 

funkcija / napomena:

Pregibač u zglobu kolena, opružač u zglobu kuka i spoljašnji rotator istog.

slika-misica
Semitendinosus
Polužilasti mišić
slika-tela

pozicija:

Sa zadnje strane buta, od sedalne kvrge na karlici duž nadkolenice do gornjeg unutrašnjeg dela (potkolenice) na kondilu golenjače.

 

funkcija / napomena:

Pregibač u zglobu kolena, opružač u zglobu kuka i unutrašnji rotator u istom.

slika-misica
Semimembranosus
Poluopnasti mišić
slika-tela

pozicija:

Sa zadnje strane buta od sedalne kvrge na karlici do gornjeg zadnjeg dela potkolenice (golenjače).

 

funkcija / napomena:

Pregibač u zglobu kolena, opružač u zglobu kuka i unutrašnji rotator u istom.

slika-misica

NOGE NATKOLENICA

BEDRA

Quadriceps femoris, Gluteus maximus, Gluteus medius, Gluteus minimus, Biceps femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Tensor fasciae latae, Iliopsoas, (Psoas major) Sartorius, Aductor magnus, Aductor longus, Aductor brevis, Pectineus, Gracilis

Gluteus maximus
Veliki sedalni mišić
slika-tela

pozicija:

Na sedalnom predelu bedara. Gornji pripoji su na zadnjoj strani ilijačne kosti i na bočnoj strani krsne kosti. Pruža se ukoso na dole do ispupčenja na butnoj kosti.

 

funkcija / napomena:

Glavni je opružač i spoljašnji rotator butne kosti (zglob kuka). Pored toga, pomoćno, gornji delovi mišića učestvuju u odvođenju, a donji u privođenju butne kosti.

slika-misica
Gluteus medius
Srednji sedalni mišić
slika-tela

pozicija:

Ispod velikog sedalnog mišića. Od spoljne strane ilijačne kosti do prednje ivice spoljašnjeg trohantera (ispupčenje na vratu butne kosti).

 

funkcija / napomena:

Glavna funkcija je odvođenje butne kosti u polje. Prednji snopovi mišića deluju kao unutrašnji rotatori i pregibači, a zadnji kao spoljni rotatori i opružači butne kosti.

slika-misica
Gluteus minimus
Mali sedalni mišić
slika-tela

pozicija:

Ispod srednjeg sedalnog mišića. Od spoljne strane ilijačne kosti do prednje ivice velikog trohantera (ispupčenje na vratu butne kosti).

 

funkcija / napomena:

Glavna funkcija je odvođenje butne kosti u polje.

slika-misica
Tensor fasciae latae
Zatezač butne fascie
slika-tela

pozicija:

Nalazi se duž bočne strane butine od gornjeg spoljnog grebena karlice do gornje spoljne ivice kondila golenjače.

 

funkcija / napomena:

Mišić se nalazi samo u gornjem delu, u prostoru između gornjeg spoljnjeg grebena karlice i glave butne kosti. Odatle do potkolenice, proteže se vlaknasti plašt poput čarape koji čvrsto drži i vezuje mišiće buta. Mišić učestvuje u pregibanju natkolenice, pomaže spoljnu rotaciju butine i odvođenje iste u polje.

slika-misica
Iliopsoas
Bočno slabinski mišić
slika-tela

pozicija:

Nalazi se s unutrašnje strane (bedrena jama) karlice (iliacus) i pripaja na zadnja dva grudna i prva četiri slabinska pršljena (psoas major). Zajednički pripoj je na malom trohanteru (ispupčenje na vratu butne kosti).

 

funkcija / napomena:

Čine ga dva mišića: iliacus i psoas major. Glavni je pregibač u zglobu kuka. Natkolenicu rotira spolja.

slika-misica

NOGE NATKOLENICA

UNUTRAŠNJA LOŽA

Quadriceps femoris, Gluteus maximus, Gluteus medius, Gluteus minimus, Biceps femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Tensor fasciae latae, Iliopsoas, (Psoas major) Sartorius, Aductor magnus, Aductor longus, Aductor brevis, Pectineus, Gracilis

Adductor magnus
Veliki primicač buta
slika-tela

pozicija:

Gornji pripoj je na donjoj strani preponske kosti, a donji je na unutrašnjoj stani butne kosti bliže donjem kraju.

 

funkcija / napomena:

Privodilac u zglobu kuka (natkolenice).

slika-misica
Adductor longus
Dugi primicač buta
slika-tela

pozicija:

Gornji pripoj je malo spolja od preponske simfize, a donji je na unutrašnjoj strani butne kosti na sredini.

 

funkcija / napomena:

Privodilac u zglobu kuka (natkolenice).

slika-misica
Adductor brevis
Kratki primicač buta
slika-tela

pozicija:

Gornji pripoj je na donjoj strani preponske kosti, a donji je na unutrašnjoj strani butne kosti gornje polovine.

 

funkcija / napomena:

Privodilac u zglobu kuka (natkolenice).

slika-misica
Pectineus
Grebenski mišić
slika-tela

pozicija:

Proteže se od pubične kosti do ispod glave butne kosti sa unutrašnje strane.

 

funkcija / napomena:

Privodilac u zglobu kuka (natkolenice).

slika-misica
Gracilis
Vitki mišić
slika-tela

pozicija:

Proteže se od preponske kosti do (potkolenice) - hrapavog ispupčenja na kondilu golenjače s unutrašnje strane.

 

funkcija / napomena:

Privodilac u zglobu kuka (natkolenice).

slika-misica

NOGE POTKOLENICA

Gastocnemius, Soleus, Tibialis anterior

Scroll