A

 • abdukcija
  • je pokret odaljavanja delova tela od tela ili jedan segment od drugog. Npr. odaljavanje ruke od tela ustranu. Ili noge od noge ustranu.
 • adukcija
  • je pokret približavanja delova tela telu ili jedan segment drugom. Npr. privlačenje ruke telu koja je bila odvedena ustranu. Ili noge drugoj nozi.
 • aerobno, aerobic
  • jeste pojam koji potiče od Grčke reči ''aero'', u prevodu znači vazduh. Danas podrazumevamo da je to hemiski proces u organizmu za koji je neophodan kiseonik. U sportsko rekreativnom smislu znači da se rad, vežbanje, odvija u takvim uslovima. To je situacija kada je intezitet takvog nivoa (uglanom niži), da je potrebna energija za održanje rada dovoljna iz unešenog kisonika.
  • Ovo je uobičajena situacija u sportovima izdržljivosti: dugotrajno trčanje, biciklizam, nordisko skijanje, plivanje, hodanje, ples, aerobni treninzi - fitnes, pešačenje...
 • agonist
  • je angažovani mišić.
 • aktivna faza pokreta
 • anabolizam, anabolički proces
  • jeste metabolički proces koji se dešava u telu neprekidno. Anaboličkim procesom se izgrađuju tkiva, putem sinteze belančevina. Rast mišićne mase, koštanog  i drugog tkiva se ostvaruje putem anabolićkih procesa. Suprotan i dopunjujući proces je katabolizam.
  • pogledati i pojam hipertrofija mišića.
 • anaerobno
  • jeste pojam koji potiče od Grčke reči ''aero'', u prevodu znači vazduh. Radi se o hemiskom procesu u organizmu, koji se dešava bez prisustva kiseonika. U sportsko rekreativnom smislu, to znači da se rad, vežbanje, odvija u takvim uslovima. To se dešava u situaciji kada je opterećenje - intezitet toliko velik, da organizam ne uspeva da pokrene aerobne mehanizme.
  • Ovo je uobičajena situacija u sportovima snage i aktivnostima koje se ispoljavaju eksplozivno (bacanja, skokovi, sprintevi...) i u jako kratkom vremenskom intervalu.
 • anamneza
  • jeste opšti pojam, koji se najčešće koristi u medicini. Označava razgovor ili intervju profesionalca (lekara, trenera, psihologa...) sa korisnikom, pacijentom koji izlaže, opisuje događaje svojim rečima. Pritom se ti podaci hronološki evidentiraju i korsite u daljem radu. Može da se uzima porodična, sportska anamneza i dr.
 • antagonist
  • je mišić koji vrši suprotno dejstvo angažovanom mišiću.
 • apsolutna snaga
  • je ona vrednost, koju neko može u određenoj vežbi snage podići (pomeriti), samo jednom metodom rada do otkaza. U direktnoj je srazmeri sa masom mišića i nivoom utreniranosti.
 • astenična konstitucija
  • ili leptosomna konstitucija opisuje osobu sledećih karakteristika: visok rast, dugi i tanki ekstremiteti i grudni koš, uska ramena, sitna glava i usko lice, mali procenat potkožnog tkiva (sala) i slabo razvijeni mišići.
  • telesne konstitucije su obradjivali mnogi autori i u odnosu na njih je izvršena podela i naziv. Sama konstitucija je skup prirodnih osobina čoveka izražena i sagledana u spoljnom obliku tela, građi organa i tkiva, načinima reakcije istih itd.
 • atrofija mišića (kostiju)
  • jeste gubitak mišićne mase (kostiju). Može biti izazvana starošću, smanjenom fizičkom aktivnošću ili bolestima.

B

 • bonton vežbača
  • je sistem pravila pristojnog i adekvatnog ponašanja u sportsko rekreativnim objektima u zatvorenom i otvorenom prostoru.
  • vidi više
 • ''bugarski čučanj''
  • je termin iz slenga. Označava vrstu čučnjeva na jednoj nozi. Izvodi se tako što se slobodnom nogom vežbač oslanja na čvrst, stabilan (ili namerno nestabilan) oslonac iza sebe, a stajnom nogom vrši čučanj. Ruke pritom mogu biti postavljene na struku, glavi ili slobodno u stranu održavajući ravnotežu ili držati dodatno opterećenje.

C

 • centralni oslonac mišića
  • jeste onaj koji je bliže karlici, za razliku od perifernog oslonca koji je dalje od karlice. Pojam ima značaj u situaciji kada je potrebno da znamo koji deo mišića je angažovan, odnosno koji se kreće, a koji je fiksiran.
  • promer vežbe koja se izvodi sa centralnim osloncem jeste vučenje na lat mašini.
  • radi boljeg razumevanja pogledati i komplementaran pojam periferni oslonac mišića.
 • cirkumdukcija

Č

 • ''čekić hvat''
  • jeste hvat kada se šipka, teg ili palica drži vertikalano.

D

 • depresija
  • je pokret spuštanja ramenog pojasa na dole.
 • disanje pri napinjanju
  • udah je u pasivnoj fazi, kada je opterećeje manje i tada se vrši priprema za aktivnu fazu.
 • divergencija
  • je pojam koji u opštem slučaju označava udaljavanje jedno od drugog. Što se tiče stava, pozicije čoveka u morfološkom smislu, najčešće se misli na međusobni odnos stopala. Dakle, to je ona pozicija kada su prsti u odnosu na simetričnu osu između stopala pomerni u polje, u stranu. Suprotan pojam je konvergenicija.
  • izdah je u aktivnoj fazi, kada je opterećenje veće. Tada se teret potiskuje ili vuče.

 • džoging
  • vidi jogging

E

 • ekscentrična kontrakcija
  • je naprezanje mišića kada se mišićni pripoji udaljavju jedan od drugog. Mišić se pritom izdužuje.
 • ekspander
  • je rekvizit sa elastičnim otporom, koji se najčešće primenjuje u treningu snage, ali i u medicinske svrhe, fitnesu... Karakteristika ovakvih rekvizita se ogleda u pravilu ''popudarajućih pikova''. Što znači da sila, otpor, raste s povećanjem, produženjem putanje istezanja rekvizita. Mogu biti od različitih elastičnih materijala (guma, silikon...), ali i od čeličnih spiralnih opruga sa ili bez rukohvata.
 • ekstenzija
 • elevacija
  • je pokret podizanja ramenog pojasa na gore.
 • ez šipka
  • jeste ''izlomljena'', šipka za tegove, koja omogućava hvat pod različitim uglovima.

F

 • fartlek
  • je pojam koji se prvo pojavio u trčanju, a kasnije počeo sa primenom i drugim sportovima izdržljivosti. Radi se o kontinuiranom neravnomernom metodu opterećenja. Praktično, kada vežbač trči primenjuje i koristi konfiguraciju terena kao osnov za sprovođenje treninga. Isti se po pravili odvija u prirodi (šume, parkovi, staze zdravlja...) na talasastom terenu, kako bi trkač manipulisao intezitetom, odnosno, koristeći odredjene distance i spoljne uslove (usponi, nizbrdice) menjao brzinu i opterećenje pri istrčavanja istih.
 • fitnes
  • je pojam koji obuhvata zdravstveno stanje, fizičku sposobnost, način i vrste vežbanja, sve do stila žvota. ''Biti fit'' znači da je neko u dobroj zdravstvenoj i fizičkoj formi. Pojam inače nije precizno definisan niti usvojen od neke validne institucije ili organizacije.
 • fleksija
 • formula opterećenja (inteziteta)
 • frontalna ravan
  • se pruža odozgo na dole. Ona deli telo na prednju i zadnju stranu.
 • futing
  • je pojam najčešće primenjivan u trčanju. Radi se o aerobnom treningu pre svega primenjenom u prirodi, na otvorenom. Ovaj metod najčešće koriste kategorisani sportisti iz raznih sportova, kao dopunu osnovnom trenigu. Obično se sprovodi u prijatnom ambijentu šuma i parkova, a sam trening pripada nižem nivou inteziteta. Koristi se u određenim pripremnim fazama ili je u funkciji aktivnog odmora i promene, kada sportisti imaju naporne treninge.

G

 • glutealna regija
  • je sedalni deo tela. Obuhvata tri mišića: gluteus maximus, gluteus medius i gluteus minimus.
 • grba, hrbat(nica)
  • je plastični čvrsti dodatak lučnog oblika, manje više širine ljudskog tela, koji se postavlja kači, na ripstol ili slične konstrukcije. Služi da se vežbač osloni na njega leđima ili stomakom, kako bi olakšao (ili otežao i precizirao) izvođenje vežbi za stomak i donji deo leđa. Postoje različiti oblici i forme, a mogu se koristiti i staviti u funkciju vežbanja i na podu.

H

 • hiperekstenzija
  • u sportu, sportskoj rekreaciji i fitnesu, misli se na povećanu amplitudu zglobova, izvan uobičajene. Najčešća anomalija ovog tipa se ispoljava u kolenom i lakatnom zglobu. Medjusobni ugao ekstremiteta (nadkolenica-podkolenica i nadlaktica-podlaktica) je preko 180°, što bi trebao biti maksimum.
 • hipertrofija mišića
  • jeste pojam koji označava rast volumena, mase mišića. U mlađem uzrastnom dobu do adolescentnog perioda dešava se umnožavanje broja mišićnih vlakana, a kasnije je moguće samo njihovo zadebljanje.
  • fiziološki princip hipertrofije je sledeći, najjednostavnije rečeno: pri naporu se dešava razgradnja belančevina, depoi se prazne (katabolički proces), a u fazi oporavka se pune (anabolički proces), nastaje proces super kompenzacije. Ako su svi preduslovi (napravljen odgovarajući nivo stimulacije - intenziteta treninga, valjan odmor i adekvatan unos belančevina) ispunjeni, tada će se napraviti mali pomak unapred, odnosno mišić će ’’porasti’’.
  • preporuka: pogledati pojam osnovna težina.
 • hipokinezija
  • pojam označаva nedovoljno kretanje. Obično se pripisuje osobama koje se slabo i nedovoljno kreću. Iz navedenog razloga, takve osobe po pravilu imaju zdravstvene probleme. Najčešće anomalije i bolesti kao posledice smanjenog kretanja su: insuficijencija kardio vaskularnog i respiratornog sistema (smanjen kapacitet), povećana gojaznost, slabost mišića - disfunkcija lokomotornog aparata. Regresija istih se pojačava starenjem.
  • isti pojam se koristi i u medicini, takodje u smislu slabije pokretljivosti određenih organa.
 • homeostaza
  • je pojam koji označava opšte stanje organizma u ravnoteži.
 • horizontalna ravan
  • se pruža po horizontali ili vodoravno. Ona deli telo na donji (kaudalni) i gornji (kranijalni) deo. Presek se vrši na nivou pupka.
 • hvat
  • je način držanja sportske opreme, rekvizita ili sprave tokom vežbanja.

I

 • intezitet
  • u trenažnom procesu jedno od najvažnijih pitanja kojim se treneri bave vezano je za intezitet. Parametri kojima se manipuliše na treningu usmereni na povećanje ili smanjenje inteziteta jesu: vreme rada i odmora, odnosno dužina trajanja pauze i opterećenje. U zavisnosti o kom se sportu ili disciplini radi opterećenje može biti: masa tega, broj ponavljanja, frekvencija srca, složenost vežbe...), ali i od okolnosti (vremenski uslovi i sl.) Više o ovoj teme možete pogledati ovde!
 • inervacija
  • pojam je vezan za živce. Odnosno to je sistem živaca ili jedne grane koja(i) povezuju organ(e) sa centralnim nervnim sistemom prenoseći električne impulse obostrano, svesno (voljno) ili nevoljno, tj. po automatizmu kontrlole viših nervnih centara.
 • iskorak
  • je pokret i pojam koji se odnosi na pružanje koraka napred ili u stranu.
 • izdržaj
  • pojam izdržaja u sportovima snage, gimnastike  i sl. podrazumeva da se neki deo tela ili celo telo  u određenom momentu ne kreće, odnosno ne pokreće.
  • kada se posmatra režim rada mišića, onda se misli o izometrijskoj kontrakciji. Detaljnije vidi niže!
 • izolirajuće vežbe
  • jesu one vežbe koje pretežno ili isključivo angažuju jedan (tretirani) mišić ili mišićnu grupu preko jednog zgloba. Ove vežbe su najčešće dopunske vežbe na treningu.
 • izometrijska kontrakcija
  • je naprezanje mišića kada mišićni pripoji ne menjaju međusobnu poziciju.
  • ili izometrijsko naprezanje, ili izdržaj, jeste dopunska metoda u sportovima snage. Mišić pri ovakvom angažovanju, ne menja uglove u zglobu koji bi mogao da se pokrene, niti se mišićni pripoji aktuelnog mišića primiču jedan drugom, već ostaju na istoj udaljenosti. Pritom je mišić angažovan spoljnom silom (teg ili bilo koje drugo opterećenje) ili mišićem antagonistom, koji deluje u suprotnom smeru od goniste.

J

 • jednostavne serije
  • jesu sve serije vežbi koje se sprovode pod utvrđenim planom jedna za drugom.
 • jogging
  • je pojam vezan za trčanje, bolje reći da je to sinonim za ovu aktivnost. Iako bi se reklo da to nije ništa novo, prvi ''jogeri'' trkači po gradskim ulicama i okolini, pojavili su tek 1962. u Ouklendu (Novi zeland). Tada je i ustanovljen pojam ''JOGGER''. Potom je ideja prešla u Ameriku, gde je dobila širu popularnost i komercijalizaciju. Pokret se od tada širio fantastičnom brzinom sledećih 20 godina i na sreću ne prestaje, a istomišljenici su se tokom vremena pojavili u gotovo celom svetu. Izvor: Wikipedia
 • jonizacija
  • je pojam koji se najčešće upotrebljava u hemiji, a kako je predmet ove web stranice vežbanje i zdravlje, ovde se misli na materiju, svet koji nas okružuje: zemlju (tlo), vodu, vazduh, drvo, kamen i kako je ona naelektrisana, kakve jone sadrži. Valjani, zdravi joni jesu oni iz prirode – negativno naelektrisani, a pozitivni su nezdravi. Ovi drugi su uglavnom produkt čovekovog rada, a najčešće to su: naftni derivati, plastika, metal, hemijski proizvodi, beton, asfalt, guma i mnogo šta drugo što je doživelo viši stepen tehnološke obrade. Mada se pozitivni joni mogu javiti i prirodnim procesima. Negativni joni se neprestano u prirodi stvaraju, ali i brzo nestaju, tako da je potrebno radi zdravlja češće boraviti u prirodi, hodati bos po zemlji i travi, biti u vodi, pored vatre...

K

 • katabolizam, katabolički proces
  • jeste metabolički proces razgradnje složenih molekula na manje, proste molekule. Oni potom služe za izgradnju složenih jedinjenja u anaboličkom procesu Oba procesa se dopunjuju radi obezbeđivanja i potrošnje energije u organizmu.
  • pogledati i pojam hipertrofija mišića.
 • kinetički lanac
  • je pojam koji označava povezanost segmenata tela (mišića i poluga preko kostiju), gde se stvorena (pokrenuta) energija prenosi na sledeći deo tela.
 • koncentrična kontrakcija
  • je naprezanje mišića kada se mišićni pripoji približavaju jedan drugom. Mišić se pri tom skraćuje.
 • konvergencija
  • je pojam koji u opštem slučaju označava približavanje jedno drugom, teženju istom cilju. Što se tiče stava, pozicije čoveka u morfološkom smislu, najčešće se misli na međusobni odnos stopala. Dakle, to je ona pozicija kada su prsti u odnosu na središnu osu između stopala, bliži jedni drugima od paralelne pozicije. Suprotan pojam je divergencija.
 • korelacija
  • je medjusobni, zajamni odnos dva pojma, pojave ili bilo čega.
 • kružni metod vežbanja
  • ovaj metod podrzumeva da se na jednom treningu angažuje više mišića, neretko, sve mišćne grupe, praktikujući različite vežbe, gde se u svakom ''krugu'' radi jedna serija svake vežbe. Suština takvog vežbanja jeste u tome, da je intezitet mali, što omogućava prelaz s vežbe na vežbu u kraćim intervalima pauze, ''kružeći'' od jedne do druge sprave, rekvizta ili vežbe.

L

 • lokomotorni aparat
  • jeste sistem mišića, kostiju, zglobova i pripadajućeg vezivnog tkiva: tetive, ligamenti i hrskavice. Pasivni deo sitema čine kosti i zglobovi, a aktivni mišići.
 • longitudinalna osovina
  • ili uzdužna osovina, oko koje se vrše kružni pokreti.

M

 • makro ciklus
  • jeste period u trenažnom procesu koji traje jednu sezonu ili najčešće jednu godinu.
 • maksimalna težina, opterećenje
  • je opterećenje koje je moguće podići samo jednom, metodom rada do otkaza.
 • metod ponavljajućih naprezanja
  • ovaj metod je praktično ''utkan'' manje više i u druge metode, jer se zasniva na opštem principu istrajnosti, odnosno određenog broja ponavljanja u svakoj od serija. To može biti 4, 6, 8 ili 10 ponavljanja u seriji, ali i veći (manji) broj u zavisnosti šta vežbač želi da postigne. U svakom slučaju, posle određenog obima rada (broj ponavljanja x br. serija) dolazi do zamora i ako vežbač nastavi dalje istim tempom vežbanja, doći će do otkaza rada mišića.
 • metod ''stanica''
  • ovaj metod podrazumeva primenu izvedenih serija iste vežbe od prve do poslednje na jednom treningu. Mogu se račinati i serije zagrevanja iste vežbe. Potom se prelazi na drugu(e) vežbu-stanicu po istom principu i planu za dati trening.
 • mezo ciklus
  • jeste period u trenažnom procesu koji traje najčešće mesec dana, a u zavisnosti od planova i specifičnosti sportskih zadataka može biti i nešto duži.
 • mikro ciklus
  • jeste period u trenažnom procesu koji traje od nekoliko dana, najčešće jednu sedmicu do najviše deset dana.
 • mišić
  • mišići u čovečijem telu imaju mnoštvo funkcija. Na ovoj stranici mi ćemo se baviti onim funkcijama koje su interesantne za sportsku rekreaciju, fitnes i sport. Za više o ovoj temi pogledajte ovde.
 • mišić gonista
  • misli se na mišić koji vrši pokret ili (i) koji je glavni izvršilac pokreta. Suprotan i komplemetaran pojam je agonista.
 • mlečna kiselina
  • mlečna kiselina se stvara kao produkt rada mišića. Kada je telo utrenirano tada se brzo oporavlja, onda je taj proces neprimetan. U slučaju da je osoba imala trening, vežbanje, rad preko svojih mogućnosti, mlečna kiselina se zadržava duže u mišićima, te se oseća bol i teže pokretanje istih. Ovaj pojam je poznat kao i muscle fever. Bol se zadržava u telu, ako je posle toga mišić i telo neaktivno, dok je razlaganje m. kiseline ubrzano ako je aktuelni mišić ili mišići ponovo angažovani u manjem intezitetu.
 • morfologija
  • je pojam koji upotrebljava biološka opšta nauka o strukturi i obliku organizma. Izvor Wikipedia. Isti pojam se koristi u izučavanju prirode uopšte, medicini, lingvistici... Pojam je stuktuiran od dve Grčke reči: morphe - oblik i logos - učenje u najopštijem smislu ove reči.
 • motorna jedinica
  • jeste osnovna funkcionalna jedinica mišića. To je sistem ili skup mišićnih vlakana povezanih (inervisanih) jednim nervnim završetkom (jednim motornim neuronom).
 • muscle fever
  • je bol u mišićima nastao kao posledica prevelikog opterećenja ili (i) obima rada. Produkt vežbanja, rada - mlečna kiselina, zadržava se u mišićima, jer vežbač nije dovoljno utreniran, odnosno organizam nije u stanju da se u kratkom periodu oporavi od napornog treniga. Posledica toga jeste bol, koji se oseća u mišićima pri kretanju i angažovanju aktuelnih mišića zbog prisustva metaboličkih produkata (mlečne kiseline...).

N

 • nadhvat
  • je hvat odozgo kada je šipka , teg ili palica u pitanju.

O

 • odručenje
  • je pokret i pojam koji se odnosi na podizanje, kretanje ruke(u) u stranu, spolja, bočno.
 • opozicija palca
  • jeste pozicija palca kada se drži pun hvat, odnosno kada palac obuhvata šipku sa suprotne strane od ostalih prstiju.
 • osnovna težina
  • je pojam koji podrazumeva određenu masu tega, koju vežbač može podići deset (10) puta metodom rada do otkaza. Može da bude i manje, na primer 8 ponavljanja, ali je to najčešće deset. Deset ponavljanja je neka srednja vrednost, koja u proseku najoptimalnije stimuliše mišić da reaguje i odgovori povećanjem mišićne mase na zadato opterećenje. Preciznije, svi ljudi ne reaguju tačno na taj intezitet, ali ono što je utvrđeno dugogodišnjom praksom, jeste okvir od 8 do 12 ponavljanja. Ispitivanja i praksa su pokazali da u ovom rasponu ponavljanja i odgovarjuće mase tega muskulatura najoptimalnije hipertrofira.
 • otklon
  • je pozicija trupa kada je savijen u stranu, levu ili desnu.
 • oznake 3V i 2V
  • se pojavljuju kod onih vežbi, gde je potrebno da se tri ili dve serije istih vežbi povežu i rade jedna za drugom.
  • ove oznake su internog tipa i koriste se samo kod našeg online programa BESTRONG.

P

 • palac u opoziciji
  • jeste pozicija palca kada se drži pun hvat, odnosno kada palac obuhvata šipku sa suprotne strane od ostalih prstiju.
 • pasivna faza pokreta
 • pauza
  • pauza kao opšti pojam upotrebljava se u mnogim oblastima i označava vremenski period, odnosno prekid izmedju odredjenih aktivnosti.
  • u sportu i sportskoj rekreaciji, fitnesu, body buildingu, gde se radi sa tegovima, pojam pauze se najčešće upotrebljava za period izmedju serija izvodjenja jedne iste ili različitih vežbi.
 • periferni oslonac mišića
  • jeste onaj koji je dalji od karlice, za razliku od centralnog oslonca koji je bliže karlici. Pojam ima značaj u situaciji kada je potrebno da znamo koji deo mišića je angažovan, odnosno koji se kreće, a koji je fiksiran.
  • primer vežbe koja se sprovodi sa perifenim osloncem jeste zgib.
  • radi boljeg razumevanja pogledati i komplementaran pojam centralni oslonac mišića
 • piramidalni sistem opterećenja
  • jeste jedan od sistema treninga u radu sa tegovima. Odnosi se na način izvršenja serija na sledeći način. Prva serija se sprovodi sa tegom najmanje mase, sledeća je sa većim opterećenjem i treća sa najvećim. Sledeće dve se sprovode obrnutim redosledom smanjenjem mase tega i to, četvrta serija je kao druga, a poslednja peta kao prva. Ovo se ne mora primeniti striktno sa identičnim težinama ili opisanim (pet) brojem serija, ali je to osnov principa.
 • pliometriski režim
  • jeste metod vežbanja koji se još naziva i amortizujućim. To je iz razloga što se koristi inercija tega ili čoveka da se opterećenje poveća (masa puta kretanje), kretanjem i da se potom to kretanje zaustavi, amortizuje. Najčešće se koristi kod treninga nogu, takozvanim ’’skokom u dubinu’’.
 • podhvat
  • je hvat odozdo kada je šipka, teg ili palica u pitanju.
 • ponavljanje
  • jeste izvršenje celog ciklusa pokreta u jednoj vežbi od početne do krajnje pozicije. U sportsko rekreativnom smislu preoznajemo: pasivnu fazu pokreta i aktivnu fazu pokreta.
 • predručenje
  • je pokret i pojam koji se odnosi na podizanje, kretanje ruke(u) ispred sebe.
 • prenatalno doba
  • jeste period od začeća fetusa do momenta porodjaja. Dok je zametak i plod u telu majke.
 • pretklon
  • je pozicija trupa kada je savijen prema napred u zglobu kuka.
 • propadanje
  • je slobodan izraz, sleng. Misli se na sklek u razboju ili sličnom osloncu. Za razliku od skleka gde je telo u mešovitom uporu (pored ruku i noge imaju oslonac) u ovoj vežbi noge i telo su u visu, a rukama i pruženom laktu (upor) je oslonac na razboju.
  • Kngl. ''paralel dip'' ili ''chest dip''.

R

 • rad do otkaza
  • jeste pojam i metod vežbanja, situacija kada posle izvedenog poslednjeg ponavljanja (ili jednog jedinog, ako je u pitanju maksimalno opterećenje)  u seriji, vežbač bude u nemogućnosti da izvede sledeće ponavljanje u punom opsegu pokreta, bez remećenja tehnike izvođenja vežbe ili pomoći suvežbača.
 • relativna snaga
  • je snaga koju čovek, vežbač može da razvije, ispolji u odnosu na 1kg njegove telesne mase. Ovaj pojam se koristi u sportu kada je potrebno da se uporedi snaga dvojice ili više ljudi koji imaju različitu telesnu masu.
 • ripstol
  • ili ''Švedske lestve'', jesu specijane široke merdevine od drveta, fiksirane na zidu i podu istovremeno. Koriste se u sportskom, rekreativnom i u edukativnom trenažnom procesu školske dece i sportista. Imaju primenu i u medicinske svrhe. Veliki je raspon vežbi koje se mogu primeniti na njima.
 • rotacija
  • jeste pokret rotiranja, obrtanja zgloba oko longitudinalne osovine. Npr. u zglobu kuka i ramena (troosovinski zglobovi).

S

 • sagitalna osovina
  • ili središna osovina, oko koje se vrše ugaoni pokreti u čeonoj ravni.
 • sagitalna ravan
  • se pruža od napred prema nazad. Ona deli telo po vertikali simetrično, na levu i desnu stranu.
 • serija
  • pojam označava izvedeni broj ponavljanja jedne vežbe u jednom ciklusu bez pauze. To može biti od samo jednog ponavljanja ili veći broj, bez ograničenja gornjeg broja ponavljanja.
 • sinergija
  • jeste pojam koji označava uzajamno delovanje, ''raditi zajedno''. U funkcionalnoj anatomiji se misli na istovremeno sadejstvo dva mišića. U izvršenju određenog pokreta, mišići rade pod različitim uglovima kao ''sinergisti'' - pomagači.
 • sinergist
  • je mišić koji pomaže pri pokretu angažovanom mišiću.
 • sklek
  • je pojam iz Sokolske terminologije. To je vežba snage koja se sprovodi potiskom.
  • Telo se pokreće iz priblizno horizontalnog položaja okrenuto grudima ka podu.
  • Oslonac je šakama i stopalima (upor), a potiskom ruku odaljava se od poda, podloge. Njom se razvija i pretežno angažuju mišići grudi, ramenog pojasa i opružači podlaktice.
  • Engl. ''push-up''.
 • snaga
  • jeste opšti pojam koji se upotrebljava i u sportsko rekreativnim aktivnostima. Snaga je kao i brzina i izdržljivost jedna od osnovnih fizičkih sposobnosti čoveka. Označava sposobnost čoveka da savlada spoljašnju silu, otpor ili masu tega svojim mišićima, odnosno kontrakcijom mišića. U sportu se izučavaju sledeći pojmovi: maksimalna snaga, statička snaga, relativna, apsolutna, dinamička, eksplozivna, brzinska snaga...
 • split sistem
  • ili ''podeljeni sistem vežbanja'' jeste princip, gde se na svakom sledećem treningu angažuju, odnosno vežbaju drugi mišići ili mišićne grupe. Podela angažovanih mišićnih grupa, može biti na dve, tri ili čak i više mišićnih grupa i isti broj toliko različitih treninga u toku jedne sedmice najčešće ili mikrociklusa treninga od deset dana npr.
 • sportska anamneza
  • jesu podaci ispitanika koji se unose u sportsko medicinski karton. Podaci obično obuhvataju opšte informacije (godina rodjenja, pol i sl.) do specifičnih, vezani za sportsku ili rekreativnu aktivnost (vrsta aktivnosti, od kada se njom ispitanik bavi, koliko puta sedmično trenira...), do zdravstvenog statusa koji se posmatra kroz vreme, zatim korištenje medikamenata itd.
 • stretching (eng.)
  • znači istegnuti, razvući. Na sportsko rekreativnom i fitnes jeziku takodje znači istezanje. Misli se na poseban način vežbanja kojim stimulišemo mišiće i zglobove da budu elestičniji  ''rastezanjem'' istih.
 • striktna forma
  • ovaj pojam se upotrebljava  u bodi bildingu, sportu i fitnesu kada želimo da izvedemo neki pokret, vežbu tegovima pravilno. Dakle, bez dodatnih pokreta, zamaha, cimanja ili pomoći bilo koje vrste. Idealno je da se vežba izvodi u optimalnom ili punom opsegu pokreta svojom snagom na najpravilniji način.
 • submaksimalno opterećenje
  • je opterećenje koje je moguće podići najviše dva do tri puta metodom rada do otkaza.
 • super serije
  • jeste pojam koji označava dve udvojene serije, odnosno, upražnjavanje dve serije različitih vežbi, jednu za drugom, gotovo bez pauze ili s minimalnom pauzom. Pritom, treba angažovati mišiće antagoniste. Npr. biceps brachii (vežba-dvoručni pregib) i triceps brachii (vežba-’’obrnuti sklekovi’’).
  • postoji i mogućnost, odnosno varijanta da se ovaj princip primeni i za iste mišićne grupe.

T

 • težište
  • je tačka kroz koju uvek prolazi napadna linija sile težine bez obzira na položaj tela.
 • trajektorija težišta
  • jeste putanja ili zamišljena linija kretanja težišta.
 • transverzalna osovina
 • tri serije
  • jeste pojam koji označava tri vezane serije bez pauze ili sa minimalnim pauzama dok se ne predje na sledeću vežbu. U osnovi to je princip super serija koji je primenjen na tri serije. Najčešće se sprovodi za različite mišićne grupe.

U

 • upor
  • je položaj tela u kojem su ruke iznad potporne tačke (oslonca). Oslonac može da bude samo rukama (šakama) i u kombinaciji sa nogama – sklek ili mešoviti sklek npr. Na spravama vežbač može biti oslonjen pruženim ili zgrčenim rukama.
 • uvodni deo časa, treninga
  • u osnovi, prvi deo časa, treninga, pripada pripremanju organizma za povećani napor, te se taj deo naziva uvodnim ili kako se uobičajeno kod nas kaže ’’zagrevanje’’.

V

 • ''veslanje''
  • je slobodan izraz, sleng. Misli se na pokret kada se teg, šipka vuče unazad prema sebi, slično pokretu veslača. Može se izvoditi stojeći, sedeći ili iz predklona.
 • vežbe potiskom
  • jesu one vežbe kod kojih se sprava ili rekvizit gura, potiskuje od sebe, ili se potiskivanjem vežbač udaljuje od sprave, rekvizita.
 • vežbe vučenja
  • jesu one vežbe kod kojih se vučenjem prilazi spravi, rekvizitu, tegu ili se isti privlači sebi.
 • vis
  • je položaj tela u kojem su ramena ispod tačke hvata. Ili: težište tela se nalazi ispod tačke oslonca.
 • vizuelizacija
  • jeste tehnika i sposobnost da se nešto predoči ili zamisli u slikama. U smislu sportskih aktivnosti, to se obično odnosi na period pred izvođenje određenih radnji ili pokreta, kao deo pripreme pred samu aktivnost. Istu tehniku moguće je koristiti  i u redovnom trenažnom ciklusu u periodima pauze, u svrhu boljeg savladavanja i učenja složenih kretnji ili pokreta.
 • vratilo
  • je sprava koju koriste muškarci u sportskoj gimnastici. To je duža horizontalna šipka, čvrsto osigurana i fiksirana, postavljena na visinu malo iznad pruženih ruku iz stojeće pozicije. To je neophodno, da se ne bi stopalima dodirivao pod dok se izvode vežbe. Primenjiva je i u druge svrhe, npr. za trening snage širokih mišića leđa, za zgibov(e), a tada ne mora biti tako visoko i bez posebnih standarada o dimenzijama i svojstvu.

Z

 • zagrevanje
  • pojam zagrevanja se upotrebljava u sportu, sportskoj rekreaciji i fitnesu za pripremni period pred glavni deo treninga. Tada se postupno ulazi u opterećenja ili složene kretne tehnike kako bi se u takmičarskom ili glavnom delu treninga optimalno pripremili svi sistemi u organizmu.
 • zaklon
  • je pozicija trupa kada je savijen unazad u zglobu kuka.
 • zaručenje
  • je pokret i pojam koji se odnosi na podizanje, kretanje ruku iza sebe.
 • završni deo časa, treninga
  • ovaj deo časa treniga porazumeva smanjenje inteziteta i ulazak u fazu opuštanja i relaksacije.
 • zgib
  • je pojam iz Sokolske terminologije. To je vežba snage koja se sprovodi vučenjem. Telo se pokreće iz visa na vratilu ili sličnoj šipci i osloncu. Šakama treba biti okačen u visu i vučenjem telo se podiže na gore prema šipci i što bliže njoj, glavom preko nje ili ispred nje. Ovom vežbom se razvoja i pretežno angažuju široki mišići leđa i pregibači podlaktice. Opis vežbe možete videti ovde.
  • Engl. ''pull-up(s)''.

W

 • welnes
  • jeste pojam koji ima šire značenje od fitnesa, a isti sadrži u sebi. Može se reći da označava blagostanje, prosperitet i uopštem slučaju ''biti dobro''. Preciznije, to je koncept zdravog načina života, zasnovan na kombinaciji fizičkog i mentalnog zdravlja, kvalitene i pravilne ishrane, rekreativnom vežbanju i izbegavanju štetnih navika.
Scroll